Legislativa a služby

POSTAVENÍ KPPP V LEGISLATIVĚ

Činnost Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny se řídí zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho novelou č. 82/2015. Dále vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. S osobními daty klientů je nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Křesťanská PPP poskytuje standardní poradenské služby.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY KPPP

Hlavním cílem služeb je konzultacemi či komplexním psychologickým a speciálně pedagogickým vyšetřením (diagnostikou) zajistit rodině a dítěti pomoc při obtížích ve výchově a výuce (porucha aktivity a pozornosti, specifické poruchy učení, výchovné obtíže), ale i pomoc při specifikaci výchovně vzdělávacího procesu u žáků s mimořádným nadáním, cizinců, či pomoc žákovi s profesní orientací.

Pro rodiče

Konzultace k výchovným a výukovým obtížím dětí, konzultace k rodinné situaci, pomoc při navazování kontaktů s jinými odborníky (klinický psycholog, psychiatr, neurolog, logoped, krizové centrum, poradna pro rodinu, neziskové organizace apod.).

Děti předškolního věku

Komplexní vyšetření dětí předškolního věku (výchovné obtíže, rozvoj specifických poruch učení), posouzení školní zralosti, zjištění laterality, programy pro rozvoj předškolních schopností. Metoda dobrého startu – informace zde.

Žáci ZŠ, SŠ

Komplexní diagnostika specifických vývojových poruch učení, poruch chování – psychologické i speciálně pedagogické vyšetření, diagnostika mimořádného nadání, nápravná cvičení specifických poruch učení, terapeutické vedení žáků, volba vhodného stylu učení, primárné prevence rizikového chování, kariérové poradenství.

Pro učitele

Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům, metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence, spolupráce se školou při řešení konkrétních výchovných i výukových potíží, pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, přednášková činnost.